جلسه کمیته فنی کانون انجمن های صنفی صنایع غذائی ایران در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار گردید .

5/5 - (2 امتیاز)

در روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 1402جلسه کمیته فنی کانون با افراد مطلع انجمن های صنایع غذائی ایران در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی تهران به ریاست آقای دکتر جهانگیری تشکیل شد

در این نشست بعنوان دستور جلسه

1- بررسی حوزه های سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا ودارو و رفع موانع تولید آنها

2- برنامه های کانون انجمن های صتایع غذائی در سال 1402

مورد بحث و بررسی قرار گرفت