نشست هم اندیشی دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت آبلیموی ایران به همراه اعضا کمیته فنی با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ،دبیرخانه کمیسیون های تخصصی، مسیری سبز برای تعمیق روابط سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل های خصوصی

IMG_2046
زمان: سال 1402

مسیری سبز برای تعمیق روابط سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل های خصوصی

سایر رویدادهای و گالری تصاویر .....

جلسه کمیته فنی کانون انجمن های صنایع غذایی
کارگاه آموزشی اوزان و بسته بندی با حضور کمیته فنی انجمن صنفی
نشست هم اندیشی دبیر انجمن صنفی کارفرمائی صنعت آبلیموی ایران به همراه اعضا کمیته فنی با ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ،دبیرخانه کمیسیون های تخصصی، مسیری سبز برای تعمیق روابط سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل های خصوصی
جلسه کانون انجمن های صنایع غذایی و دبیران
جلسه کمیته فنی انجمن صنفی