اعضای هیات مدیره

جناب آقای مجید حجتی

رئیس هیات مدیره

جناب آقای مجید قنادان

نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای یونس احمدی

خزانه دار

سرکارخانم رویا جعفری شاهی

دبیر

جناب آقای جلال محبتی جهرمی

اعضای اصلی هیأت مدیره

جناب آقای امیر هوشنگ حجتی

اعضای اصلی هیأت مدیره

سرکارخانم سهیلا فرجی

بازرس علی البدل

جناب آقای محمد هاشمی فرد

کارشناس صنایع غذائی،مدیر کمیته فنی و بازرس

سرکارخانم فروغ حسینیان

روابط عمومی