صنایع غذایی ممتاز جهرم

وب سایت: momtaz22.blogfa.com
مدیریت: سعید ممتاز جهرمی
تلفن: 071-54448550
تلفن :
فکس: 071-54448550
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: many_0025@yahoo.com
آدرس پستی: جهرم - بلوار سپاه