آیا میدانستید

Rate this post

✅در مجموع ۲۳۰ کیلومتر بزرگراه و ۳۵۰ تقاطع غیر همسطح در شهر تهران در دوره شهرداری آقای قالیباف ساخته شده است.