اعضای انجمن

صنایع غذایی کاملیا

مدیریت: آقای /خانم
تلفن: 9-56537207-021
www.iranlimejuice.com

صنایع غذایی مجید

مدیریت: آقای مجید قنادان
تلفن: 82-36221679-061
http://www.Majidfood.com

روجا گستر سارینا

مدیریت: آقای ناصر روحانی
تلفن: 026-45332135
www.rojagosrar.com

صنایع غذایی ماگنولیا

مدیریت: خانم رویا جعفری شاهی
تلفن: 56537207-21
www.iranlimejuice.com

تازه سپاهان

مدیریت: آقای منصور ناجی اصفهانی
تلفن: 0311-5721957
www.iranlimejuice.com

صنایع غذایی گلچکان

مدیریت: آقای زمانی نیا
تلفن: 5135411694
http://golchekan.com/
دیگر اعضاء ....