درباره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران

با تعداد 0 شرکت فعال در این عرصه

مــــــامــــوریــــت انــجــمـــن

 ایجاد هماهنگی بین واحد های تولید کننده آبلیمو جهت پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان جهت توسعه بهره‌ وری و بهبود صنعت آبلیموی کشور با چشم اندازی 20  ساله ….. 

در یک نگاه

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران

 

انجمن‌ صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران درسال ۱۳۹۰ با مشارکت کارخانجات با سابقه در امر تولید آبلیموی کشور باهدف ایجاد هماهنگی بین واحد های تولید کننده آبلیمو جهت پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان جهت توسعه بهره‌ وری و بهبود صنعت آبلیموی کشور راه اندازی شد . در راستای تحقق اهداف فوق انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران درتاریخ ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۰در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به ثبت رسید.

ارتباط مستمر با باغداران کشور

توسعه موثر همراه با منافع مشترک