تفویض امور تمدید و صدور پروانه ها به ۹ معاونت غذا و دارو

Rate this post

معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اداره کل تجهیزات پزشکی بر عملکرد معاونت های غذا و دارو که برخی امور مربوط به تمدید و صدور پروانه های تولیدی و وارداتی به آن ها تفویض شده است، نظارت مستمر دارد.

مهندس اسحاق عامری سیاهوئی در گفت و گو با ایفدانا گفت: با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو در حمایت از تولید داخل و تسریع روندها، صدور پروانه های صادرات و تولید برخی اقلام حوزه تجهیزات پزشکی را به ۹ معاونت غذا و دارو تفویض کرده است.
وی پروانه‌های تولید با کلاس خطر A,B,C,D و واردات کالاهایی با کلاس خطر A  را از جمله امور  تفویض شده به معاونت غذا و داروی دانشگاه‌ علوم پزشکی مذکور عنوان و تاکید کرد که بصورت مستمر  بر حسن روند اجرای آنها نظارت می شود.
معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری نشست های دوره ای با معاونت های غذا و داروی دانشگاه هایی که به آن ها تفویض اختیار شده است تصریح کرد: بر نظارت‌های دوره ای، مسائل و چالش های تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی استان بررسی و راهکارهای متناسب ارائه می شود.
منبع :سازمان غذا ودارو شنبه 9تیر 1403