تازه سپاهان

وب سایت: www.iranlimejuice.com
مدیریت: آقای منصور ناجی اصفهانی
تلفن: 0311-5721957
تلفن :
فکس: 0311-5721959
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: -
آدرس پستی: اصفهان ، شهرک صنعتی جی، خیابان یازدهم، فرعی چهارم، سمت چپ