صنایع غذایی اروم آدا

وب سایت: www.urumada.com
مدیریت: آقای حسن انتظار
تلفن: 044-33386881
تلفن :
فکس: 044-33386888
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: info@urumada.com
آدرس پستی: ارومیه -کیلومتر 9جاده نستو -کدپستی 5731148586