صنایع غذایی ماگنولیا

وب سایت: www.iranlimejuice.com
مدیریت: خانم رویا جعفری شاهی
تلفن: 56537207-21
تلفن :
فکس: 56537553-021
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: azin.masroor@yahoo.com
آدرس پستی: تهران،اتوبان قم، کیلومتر 4بعد از عوارضی تهران-قم ،نرسیده به پل واوان