صنایع غذایی مجید

وب سایت: http://www.Majidfood.com
مدیریت: آقای مجید قنادان
تلفن: 82-36221679-061
تلفن :
فکس: 36221683-061
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: info@majidfood.com
آدرس پستی: شوشتر، ابتدای جاده اهواز