صنایع غذایی پاکنام سپهر سپاهان ( ناجی)

وب سایت: www.iranlimejuice.com
مدیریت: آقای سید علی ناجی اصفهانی
تلفن: 3135723360
تلفن :
فکس: 3135723360
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: najifood@gmail.com
آدرس پستی: اصفهان, منطقه صنعتی جی خیابان اصلی پلاک 26