صنایع غذایی کاملیا

وب سایت: www.iranlimejuice.com
مدیریت: آقای مجیدروحی حجتی
تلفن: 9-56537207-021
تلفن :
فکس: 56537553-021
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: azin.masroor@yahoo.com
آدرس پستی: تهران،اتوبان قم، کیلومتر 4بعد از عوارضی تهران-قم ،نرسیده به پل واوان