صنایع غذایی گلچکان

وب سایت: http://golchekan.com/
مدیریت: آقای زمانی نیا
تلفن: 5135411694
تلفن :
فکس: 5135411694
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: Info@golchekan.com
آدرس پستی: مشهد -شهرک صنعتی توس- فاز 2- اندیشه8  پلاك 310 و 311