پرنگ نوین گیتی

وب سایت: http://www.amato.ir
مدیریت: آقای احسان پیرمانی
تلفن: 026-45333721
تلفن :
فکس: 026-45333722
کدپستی:
آدرس الکترونیکی: info@amato.ir
آدرس پستی: شهرستان نظر آباد -شهرک صنعتی نظر آباد -میدان فناوری -بلوار دکتر حسابی خیابان افرا-شرکت پرنگ نوین گیتی